home

วันที่ 14 มี.ค.61 นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ณ สำนักงานทางหลวงที่ 12 สงขลา โดยมีนายโชค นวลได้ศรี ผส.ทช.ที่ 12 พร้อมด้วย ผอ.ขทช.ในเขต เข้าร่วมประชุม

วันที่ : 15 มี.ค. 2561 09:30

นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในส่วนของสำนักอำนวยความปลอดภัย ของ สทช.ที่ 11,สทช.ที่ 12 และ สทช.ที่ 14

วันที่ : 05 ก.พ. 2561 15:15

สทช.12 (สงขลา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ : 29 ธ.ค. 2560 13:30

สทช.12 (สงขลา) เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ : 28 ธ.ค. 2560 13:15

สทช.12 (สงขลา) นำถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเส้นทาง สข.4052

วันที่ : 07 ธ.ค. 2560 13:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต และป้องกันการกัดเซาะคันทาง สาย สข.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านวังปริง อ.สะเดา จ.สงขลา จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 04 มิ.ย. 2561 11:08

logo
ร่างประกาศจ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต และป้องกันการกัดเซาะคันทาง สาย สข.2039 แยก ทล.42 - บ้านวังปริง อ.สะเดา จ.สงขลา จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 25 พ.ค. 2561 13:04

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุงถนนลาดยางจุดตัดทางแยก ทล.4145 - ทช.สข.4034 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ธ.ค. 2560 10:25

logo
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุงถนนลาดยางจุดตัดทางแยก ทล.4145 - ทช.สข.4034 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 25 ธ.ค. 2560 13:15

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 08 ธ.ค. 2560 15:51

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 08 พ.ย. 2560 10:34

logo
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 02 พ.ย. 2560 13:46

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 22 ส.ค. 2560 11:54

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย สข.3011 - ทางหลวงหมายเลข 408 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระยะทาง 4.140 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 22 ส.ค. 2560 10:48

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด (ตอนสงขลา) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 22 ส.ค. 2560 10:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรเรื่องการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม รุ่นที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรมทางหลวงชนบท (สงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ : 30 เม.ย. 2561 16:15

สทช.ที่12 (สงขลา)จัดโครงการฝึกอบรม สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เรื่อง การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันที่ : 24 เม.ย. 2561 16:00

สทช.12ประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างครั้งที่5/2561 ปีงบประมาณ 60 และ 61

วันที่ : 23 เม.ย. 2561 15:45

สทช.12 (สงขลา) เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ : 11 เม.ย. 2561 16:00

วันที่ 4 เม.ย.2561 นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายโชค นวลได้ศรี ผส.ทช.ที่ 12 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ณ ห้องประชุม ศาลากลาง จ.ปัตตานี

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 12:45

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 23 มี.ค. 2561 15:15

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 05 มี.ค. 2561 16:15

logo
สทช.12 สงขลา อบรมบุคลากรด้านช่าง อปท. เรื่อง การซ่อมผิวทางลาดยาง คอนกรีต และสะพาน

วันที่ : 22 ก.พ. 2561 15:15

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และกำหนดวันเวลา สถานที่ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 02 ก.พ. 2561 16:45

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 12 ม.ค. 2561 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 

 

home