home

วันที่ 14 มี.ค.61 นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ณ สำนักงานทางหลวงที่ 12 สงขลา โดยมีนายโชค นวลได้ศรี ผส.ทช.ที่ 12 พร้อมด้วย ผอ.ขทช.ในเขต เข้าร่วมประชุม

วันที่ : 15 มี.ค. 2561 09:30

นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในส่วนของสำนักอำนวยความปลอดภัย ของ สทช.ที่ 11,สทช.ที่ 12 และ สทช.ที่ 14

วันที่ : 05 ก.พ. 2561 15:15

สทช.12 (สงขลา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ : 29 ธ.ค. 2560 13:30

สทช.12 (สงขลา) เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ : 28 ธ.ค. 2560 13:15

สทช.12 (สงขลา) นำถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเส้นทาง สข.4052

วันที่ : 07 ธ.ค. 2560 13:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สข.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บ้านแขยง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.475 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 15:58

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สข.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บ้านสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 12:04

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43 - บ้านควนหิน อำเภอนาหม่อม,หาดใหญ่,เมือง จังหวัดสงขลา ๒ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 18:51

logo
ร่างประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สข.3038 แยก ทล.408 - บ.สทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 07 ก.ย. 2561 17:01

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สข.4020 แยก ทล.4181 - บ้านปากจ่า อำเภอควนเนียง,สิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 07 ก.ย. 2561 16:50

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย ปน.2067 แยก ทล.42 - บ้านตันหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 16:26

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สข.4046 แยก ทล.4287 - บ้านหินผุด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 15:07

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 - บรรจบ ทล.4145 อ.สะเดา,หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 16:37

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย สข.4009 แยก ทล.4083 - บ้านกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด,กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 16:35

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สข.3068 แยก ทล.408 - โรงเรียนวัดท้ายยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 16:31

ข่าวทั้งหมด

หน้า

กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรเรื่องการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม รุ่นที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรมทางหลวงชนบท (สงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ : 30 เม.ย. 2561 16:15

สทช.ที่12 (สงขลา)จัดโครงการฝึกอบรม สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เรื่อง การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันที่ : 24 เม.ย. 2561 16:00

สทช.12ประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างครั้งที่5/2561 ปีงบประมาณ 60 และ 61

วันที่ : 23 เม.ย. 2561 15:45

สทช.12 (สงขลา) เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ : 11 เม.ย. 2561 16:00

วันที่ 4 เม.ย.2561 นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายโชค นวลได้ศรี ผส.ทช.ที่ 12 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ณ ห้องประชุม ศาลากลาง จ.ปัตตานี

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 12:45

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 23 มี.ค. 2561 15:15

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 05 มี.ค. 2561 16:15

logo
สทช.12 สงขลา อบรมบุคลากรด้านช่าง อปท. เรื่อง การซ่อมผิวทางลาดยาง คอนกรีต และสะพาน

วันที่ : 22 ก.พ. 2561 15:15

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และกำหนดวันเวลา สถานที่ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 02 ก.พ. 2561 16:45

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 12 ม.ค. 2561 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 

 

home