นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12
เมนูหลัก
  หน้าแรก
  อัตรากำลัง
  นามานุเคราะห์
  หน้าที่-ภาระกิจ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  การฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  การจัดการเรียนรู้ (knowledge Management)
  แบบมาตรฐานงานบูรณะปี 54
  ดาวน์โหลด
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้าง
  ระบบการติดตามรายงาน สทช.12
  อัลบั้มรูปภาพ
  ผู้ดูแลระบบ
ลิงค์
ปฏิทิน
Untitled Document
เพลงสทช. 12
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้ Untitled Document 1 คน
IP : 54.197.189.165
ทั้งหมด Untitled Document 51483 คน
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552
รายงานการประชุม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้นายโชติ โกศัยพัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน พร้อมด้วยนายจงรักษ์ ส่งศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน และเจ้าหน้า สตว.เข้าตรวจสอบการตีเส้นจราจร สาย สต.4010 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[21 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.ส่วนบูรณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2557 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[18 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 เป็นประธานในการเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 โดยจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ประจำศูนย์ ณ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับ สนง.ทชจ.ในเขตพื้นที่ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[11 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่12 เป็นประธานในพิธีเปิดใช้สะพานคลองแหอย่างเป็นทางการ โดยร่วมกับนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห รายละเอียด [คลิ๊ก]
[11 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 โดยมีนายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.สบณ.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รายละเอียด [คลิ๊ก]
[09 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2557 นายสุธรรม ชมชื่น ผอ.วิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ประธานคณะอนุกรรมการฯส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเอกลักษณ์ทางในเขตรับผิดชอบของ สทช.12 (สงขลา) เพื่อติดตามประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท รายละเอียด [คลิ๊ก]
[09 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 นายสุธรรม ชมชื่น ผอ.สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ปรธานครธอนุกรรมการฯ (ส่วนกลาง) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเอกลักษณ์ทาง ทช.ในเขตพื้นที่ สทช.12 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[03 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้นายนนท์ทัช ยันตรกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้างาน โครงการถนนสายบ้านวังไทร จ.ยะลา รายละเอียด [คลิ๊ก]
[03 เม.ย 57]
 
ร่างประกาศ TOR
 
 
ประกาศประกวดราคา
 
 
 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 12(สงขลา) เลขที่ 156 หมู่ที่ 6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074-251159 , โทรสาร 074-251159