Menu
home
>>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสาย สข.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 – บ้านทุ่งเจริญ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สข.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – บ้านประตูไชย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E -Bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก งานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต และซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ปน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 42 – บ้านพ่อมิ่ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 แห่ง

Scroll Up Skip to content