Menu
home
>>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างถนนสาย สข.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สข.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – บ้านประตูไชย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E -Bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก งานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต และซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ปน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 42 – บ้านพ่อมิ่ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 แห่ง

Scroll Up Skip to content