Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์
นามานุเคราะห์

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นายทวี  สกุลเวช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 074-251159
นายโกศล  กาญจโนภาส วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ  074-251159
ส่วนอำนวยการ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นางวราภรณ์ เฉิดฉิ้ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 074-250770
นางรัตนา ขุนเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 074-250770/llllllkp@gmail.com
นางนิศานาถ รัตนสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 074-250770/ni_sanart@hotmail.com
นางชญานิษฐ์ มูสิกะเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 074-250770/pax_0807_@hotmail.com

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นายจงรักษ์ ส่งศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน 074-250770
นายไพฑูรย์ โคพิชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน 074-250770/paitoon100@hotmail.com

ส่วนเครื่องกล

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นายสมชาย รัตนสมบูรณ์ นายช่างเครื่องกลอาวุโส 089-7369429/somcha_007@hotmail.com
นายวิสุทธิ์ เพชรสลับศรี  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 081-9596264/wisuth_dor@hotmail.com

กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นายวโรภาส  แสงพายัพ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 074-250772/waropas@hotmail.com
นายเอกชัย  พรหมดำ วิศวกรโยธาชำนาญการ 074-250772/waropas@hotmail.com
นายสุนทร เวหะ นายช่างโยธาชำนาญงาน 074-250772/soontronweaha@gmail.com
นายนนท์ทัช ยันตรกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน 074-250772/tsn_0911@hotmail.com
นายอโณทัย สงสุวรรณ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 074-250772/konlung500@hotmail.com
นายนิธิวัชร์ วุฒิศิริรัตนชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน 074-50772/nitiwat_88@hotmail.com
นายนพพร  ศรีวิไล นายช่างโยธาชำนาญงาน 074-50772

ส่วนบูรณะ

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นางสาวปิญาภา  ศรีมณี วิศวกรโยธาชำนาญการ 074-250773/p_srimanee@hotmail.com
นายวัลลภ มูสิกะเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน 074-250773/wanlop1971@hotmail.com
นายโชติ โกศัยพัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 074-250773/c_kosaiyapat@hotmail.com
นายศุภวัฒน์ กาญจนรัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 074-250773/suppawat_12@hotmail.com
นายปิยภาส ศรีดำ นายช่างโยธาชำนาญงาน 074-250773/pas_2513@hotmail.com
นายสมชาย  สร้อยเสริมทรัพย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 074-250773
พนักงานราชการ
ส่วนอำนวยการ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นางวาสนา ศิริพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 074-250770/fay2512@hotmail.com
น.ส.สุริยา มหารงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 074-250770/suriya_a@live.com
น.ส.จิตตานันท์ แดงฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ 074-250770/koy_drr@hotmail.com
นายศักดา ชตาเริก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช่วยราชการ) 074-250770

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นายภาวิน โพพิพัฒน์ นายช่างโยธา 074-250775/leobeer@hotmail.com
กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นายธเนศ มุณีแนม วิศวกรโยธา 074-250772/nongkubtec@gmail.com
นายพงศ์ธร  ชูชาวนา นายช่างโยธา 074-250772

ส่วนบูรณะ

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นายวรวุธ เพ็ชร์รัตน์ วิศวกรโยธา  074-250773/vorravut_54@hotmail.co.th
นางสาวณัฐยาน์  คชโอสถ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 074-250773/koatchaosot@gmail.com
ส่วนเครื่องกล
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นายเจนวิทย์ พรหมอินทร์ นายช่างเครื่องกล 087-4777697/janwit_promin@hotmail.com
นายอนุวัฒน์  แก้วพิบูลย์ นายช่างไฟฟ้า 074-251159
 

ลูกจ้างประจำ

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์
นายอำพล ศรีนาค พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช 2 074-250775
นายวินิจ จันทร์แก้ว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช 2 089-4656620
นายวิจิตร สพสุข พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2 089-0958640
นายธงชัย อนันตโสภาจิตร์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2 089-4674850
นายอาวุธ คชศิริ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2 (ช่วยราชการ) 074-250772
นายสุรศักดิ์ มีบุญ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2 (ช่วยราชการ) 074-250773
นายวินิจ มณีสกด พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2 (ช่วยราชการ) 074-250775
นายโกศล สุขสวัสดิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2 (ช่วยราชการ) 074-250773
นายสมคิด ย้อยแสง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2 081-7388756
นายเจ๊ะหมัด เพ็ชรขาว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2 074-251159
นายเพ็ญ มานะการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2 074-250773
นายสมพบ มะโน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 1 (ช่วยราชการ) 074-250770
นายพิเชษฐ์ เรืองคาม พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 074-251159
นางจิราพร จรลี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2 074-250770/jainarak_555@hotmail.com
นางสมใจ สงสุรินทร์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 074-250770/somjaisong@hotmail.com
นางพรเพ็ญ ผดุ้งกูล พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 (ช่วยราชการ) 074-250770
Scroll Up Skip to content